Säännöt

Suomen Australiankarjakoirat ry – säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Australiankarjakoirat ry, nimestä käytetään epävirallista Iyhennettä SAKK ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä The Australian Cattle Dog Club of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää puhdasrotuisten australiankarjakoirien kasvattamista, jalostusta ja kouluttamista palvelus- ja paimenkoirana.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla rodun kehitystä ja tekemällä rotua koskevia aloitteita, kirjaamalla ja julkaisemalla näyttely- ja koetuloksia, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja palvelus- ja paimenkoirakokeita sekä agilitykilpailuja, järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia rodun harrastajille ja arvostelutuomareille, julkaisemalla äänenkannattajaa ja muita tiedotteita, sekä harrastamalla muuta samantapaista koiran jalostusta ja koulutusta edistävää toimintaa.

3 §
Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. Jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa paikallisia rekisteröimättämiä australiankarjakoiraharrastuspiirejä ja -osastoja.


Yhdistyksen jäseniä ovat:
– varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat vuotuisen jäsenmaksun
– perhejäsenet, jotka kuuluvat varsinaisen jäsenen perheeseen, ja asuvat yhdessä näiden kanssa ja suorittavat vuotuisen jäsenmaksun. Perhejäsenille ei lähetetä erikseen yhdistyksen julkaisuja ja kiertokirjeitä
– ainaisjäsenet, jotka ovat hyväksytty ainaisjäseniksi ennen 4.3.2007 pidetyssä vuosikokouksessa tehtyjen sääntömuutosten voimaantuloa.
– kannatusjäsenet, jotka suorittavat varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun viisinkertaisena
– tuomarijäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat
– kunniajäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat

5 §
Yhdistyksen varsinaiseksi tai perhejäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka anoo jäsenyyttä ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa kannattaa ia tukea yhdistyksen toimintaa.
Tuomarijäseneksi hallitus voi kutsua yksityisen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut australiankarjakoiran arvostelu-, koe- tai agilitytuomarina.
Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henkilön, jonka toiminta on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous yksimielisesti.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6 §
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksun maksuajan ja -tavan määrää hallitus.

7 §
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8 §
Puhe- ja äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kokouksissa 15 vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa maksaneet varsinaisjäsenet ja perhejäsenet sekä ainaisjäsenet. Kunnia-, tuomari- ja kannatusjäsenellä on puheoikeus. Heidän 1. momentin mukaan saavuttamansa äänioikeus kuitenkin säilyy. Äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Hän saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä (1) äänioikeutettua jäsentä, eli käyttää oma äänensä mukaan lukien enintään kahta (2) ääntä.

9 §
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joista rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

11 §
Hallituksen tehtävänä on:

– johtaa yhdistyksen toimintaa
– hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
– hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ottaen huomioon, että yhdistykselle uskottuja lahjoituksia, testamentteja ja varoja käytetään näiden sääntöjen puitteissa, lahjoittajan tai testamentintekijän määräysten mukaisesti
– kutsua yhdistyksen jäsenet kokouksiin ja valmistella kokouksille esitettäväksi määrätyt asiat
– tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan
toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
– panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
– päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta näiden sääntöjen 5 ja 7 §:n mukaisesti
– määrätä yhdistyksen edustajat keskusjärjestöjen kokouksiin
– nimittää tarvittavat toimikunnat
– edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

12 §
Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen sekä jalostustoimikunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava toiminnantarkastuskertomuksensa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämällä paikkakunnalla ja hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

14 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa
  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Todetaan
  a) kokouksen osanottajat
  b) äänioikeutetut osanottajat
  6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
  10.Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
  11.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
  12. Jäsenistön ehdotukset hallitukselle jalostustoimikunnan kokoonpanoksi (puheenjohtaja ja lisäksi 2-4 jäsentä)
  13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  14. Päätetään kokous

15 §
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16 §
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 17 ja 18 §:ssä mainituista asioista.

17 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksissa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

18 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään 30 päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat kenneltoiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

19 §
Muuten noudatetaan, mitä yhdistyslaissa säädetään.